Tổ Địa lý Trường THPT Vĩnh Linh thực hiện tiết thao giảng chào mừng ngày PNVN 20/10 do BGH, nữ cong