Tác giả: Trần Nữ Diệu Thùy
Tác giả: Nguyễn Vũ Trường