Thực hiện nhiệm vụ năm học, ngày 27/10/2020 tổ Tiếng Anh trường THPT Vĩnh Linh đã tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm khích lệ phong trào học ngoại ngữ ...