• Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Sinh học năm 2020 -2021
  | Nguyễn Định | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kế hoạch hoạt động tổ
 • MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN SINH HỌC LỚP 12
  | Nguyễn Định | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nội dung sách giáo khoa STEM
  | Nguyễn Định | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • NỘI DUNG GIÁO DỤC ' STEM'
  | Nguyễn Định | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • REVISION - GRADE 10 - UNIT 6,7
  | Nguyễn Thị Thanh | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • on tap anh 10
  | Nguyễn Thị Thanh | 119 lượt tải | 1 file đính kèm
  unit 1,2