• MA TRẬN KT LS HỌC KÌ I K11 NĂM HỌC 2020-2021
  | hoang thi nham | 215 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN KT LS HỌC KÌ I K10 NĂM HỌC 2020-2021
  | hoang thi nham | 44 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN KT LS HỌC KÌ I K12 NĂM HỌC 2020-2021
  | hoang thi nham | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề kiểm tra giữa học kì I - môn Lịch sử lớp 12 - năm học 2020 - 2021
  | lê hoàng bắc | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đề kiểm tra giữa học kì I 
 • MA TRẬN KHẢO SÁT GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021
  | hoang thi nham | 143 lượt tải | 1 file đính kèm
  MA TRẬN ĐỀ KIẾM TRA KHẢO SÁT GIỮA KÌ