C1. Số đồng phân của Ester có C < 5
Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?A. NaCl.B. C2H5OH.C. CH3COOH.D. HClO.