Trong giảng dạy địa lí tự nhiên Việt Nam, các kiến thức về sông ngòi chưa được chú trọng đầu tư; các dạng bài tập, câu hỏi vận dụng chưa ...
Bài viết phân tích một số thực trạng và nêu ra một số giải pháp đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý hiện nay.