Chúc mừng em Trần Như Thuận lớp 11A1  tham gia vào đội học sinh giỏi môn Hóa học
Danh sinh học sinh giỏi văn hóa lớp 12 cấp tỉnh 
Danh sinh học sinh giỏi văn hóa lớp 12 cấp tỉnh