• Nguyễn Văn Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0915623345
  • Email:
   vanthinh.vl@gmail.com
 • Tạ Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946974999
  • Email:
   wl.vinhlinh.tvminh@gmail.com
 • Phạm Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0922400698
  • Email:
   thuyduong1234@gmail.com
 • Đoàn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947230516
  • Email:
   dieuthuyvl2003@gmail.com
 • Cáp Văn Vĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0839740917
  • Email:
   vinhlyqt77@gmail.com
 • Nguyễn Văn Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0944015225
  • Email:
   nvthong.qt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985115175
  • Email:
   nguyenthihoa.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Văn Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919199345
  • Email:
   nguyen.ninh0502@gmail.com