Ngày ban hành:
20/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

14/2017/NQ-HĐND

Ngày ban hành:
31/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

1913/QĐ-UBND

Ngày ban hành:
03/03/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực